SKINCODE logo

Информация относно
лични данни

Предоставените доброволно от Ваша страна лични данни ще бъдат обработвани от „Софарма Трейдинг“ АД (администратора), ЕИК 103267194, адрес: гр. София, ул. “Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А, ет.12, телефон за контакт +359 2 8133 660, имейл адрес office@sopharmatrading.bg.

Личните Ви данни, свързани с участие в играта (име, телефонен номер, адрес) ще бъдат обработвани с цел установяване на контакт с Вас и предоставяне на обявената награда, в случай че бъдете изтеглени като печеливш участник. Обработването на предоставените от Ваша страна лични данни се осъществява на основание на Ваше съгласие.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще бъдат обработвани единствено от служители и контрагенти на администратора, пряко ангажирани с провеждането на играта, и няма да бъдат предоставяни на други категории получатели, освен ако предоставянето им не е обусловено от изпълнението на императивни нормативни разпоредби. Личните Ви данни няма да бъдат предоставяни на трети лица извън посочените в предходното изречение, трети държави или международни организации. При обработването и съхраняването на личните Ви данни ще бъдат взети всички необходими технически и организационни мерки за адекватно ниво на защита на данните.

Личните Ви данни, свързани с участие в играта (име и телефонен номер) ще бъдат съхранявани за срок до 14 дни след датата на обявяване на печелившите участници, след което ще бъдат унищожени. В случай че получите предметна печалба, личните Ви данни ще бъдат съхранявани за срок 10 години, считано от 01.01.2021 г., след което ще бъдат унищожени.

Имате право да изискате от администратора достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или право да направите възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните.

Имате право на оттегляне на съгласието по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.

Имате право на жалба до надзорен орган. За Република България надзорен орган е Комисия за защита на личните данни.

Предоставянето на личните Ви данни е изискване, необходимо за участие в играта. Не сте длъжен да предоставите личните си данни. Ако личните Ви данни не бъдат предоставени, няма да можете да вземете участие в играта.