SKINCODE logo

Правила за играта

ПРАВИЛА ЗА ИГРАТА „ЛОЯЛНА ПЛАТФОРМА SKINCODE“

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Играта се организира под името „ЛОЯЛНА ПЛАТФОРМА SKINCODE“ ”.

Играта се организира и провежда на български език, на територията на Република България.

Срок на играта: 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

Съдържанието на тези правила е достъпно в интернет, на адрес https://www.skincode.bg/, в периода на организиране на играта, считано от откриването й до 31.12.2019 г.


II. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

1. Организатор на играта.

Играта се организира от „Софарма Трейдинг“ АД, гр. София 1756 София, район Изгрев, ул.”Лъчезар Станчев” 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда „А”, етаж 12 с ЕИК: 103267194, наричано по-долу Организатор.

2. Участници в играта

В играта може да участва всяко дееспособно физическо лицe, навършило 18 години към датата на участие в играта. В играта не могат да участват юридически лица.


III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ.

1. Участието в играта е обвързано с покупка. Участниците трябва да направят покупка на продукти на марката SKINCODE по техен избор, на стойност, не по-малка от определената за съответното ниво награда.

2. При покупка на поне един продукт на марката SKINCODE по негов избор, извършена в периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. участникът следва да регистрира профил, като попълни име, фамилия и телефон за контакт на регистрационната бланка, налична в интернет, на адрес https://www.skincode.bg/. След успешна регистрация на профил, участникът следва да прикачи в обозначеното за това поле в профила сканирано копие на един или повече броя касова бележка за покупка, на което да има видими дата, номер на бележката и покупка на продукт от марката SKINCODE. Една касова бележка дава право на едно участие в играта, независимо дали в касовата бележка е обозначена покука на един,или на повече от един продукт на марката SKINCODE. При налични повече закупени продукти на една касова бележка, участникът може да заличи визуализацията на закупените продукти, които не са от марката SKINCODE.
При достигане на минималната сума за едно от трите нива награди, участникът има право да избере една от предложените награди, за чието спечелване ще участва в томбола. С една касова бележка участникът може да участва само в едно ниво за една награда. В едно ниво участникът може да участва с повече от една касова бележка.
При избор на продукт от по-ниско ниво участникът се отказва от участие със същите касови бележки за по-високите нива. Например, при закупени продукти над 100 лв. и избрана награда от същото ниво, участникът се отказва от участие със същите касови бележки за награда от нивата с покупки на стойност над 150 и над 250 лв.
Един и същ участник може да участва повече от един път за награда от всяко ниво, при условие, че регистрира уникални касови бележки, общата сума на които отговаря на минималната необходима сума за нивото.

3. Наградите в играта са общо 50 броя за всички нива от играта. Възможните награди са следните:

Стойност на закупените продукти на SKINCODE по нива:

Над 150,00 лв.
- НЕЖНО ИЗМИВАЩА ГЕЛ-ПЯНА ЗА ЛИЦЕ
- ПОЧИСТВАЩА МИЦЕЛАРНА ВОДА
- КРЕМ ЗА РЪЦЕ ЗА 24-ЧАСОВА ИНТЕНЗИВНА ХИДРАТАЦИЯ
- БАЛСАМ ЗА УСТНИ ЗА 24-ЧАСОВА ИНТЕНЗИВНА ХИДРАТАЦИЯ

Над 200,00 лв.
- КРЕМ-ГЕЛ ЗА ЛИЦЕ ЗА ПЕРФЕКТНА КОЖА
- 24-ЧАСОВ АНТИ-СТРЕС БАЛСАМ ЗА ЛИЦЕ И ТЯЛО
- МЛЯКО ЗА ТЯЛО ЗА 24-ЧАСОВА ХИДРАТАЦИЯ И КОМФОРТ
- КЛЕТЪЧЕН ЛИФТИНГ РОЛ-ОН ЗА ОКОЛООЧНИЯ КОНТУР

Над 250,00 лв.
- ИЗБЕЛВАЩА НОЩНА МАСКА АЛПИН УАЙТ
- КЛЕТЪЧЕН КРЕМ ЗА ОКОЛООЧНИЯ КОНТУР "СТОП НА БРЪЧКИТЕ"
- КЛЕТЪЧЕН ИЗГЛАЖДАЩ КРЕМ ЗА ШИЯ И ДЕКОЛТЕ
- КЛЕТЪЧНО МАСЛО ЗА ЛИЦЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОЖАТА ПРЕЗ НОЩТА

4. Имената на печелившите 50 участници ще бъдат изтеглени в томбола на случаен принцип измежду всички участници в играта. Имената на печелившите участници ще бъдат обявени в интернет, на адрес https://www.skincode.bg/ на 10.01.2020 г. Ще се свържем с всеки от спечелилите участници на посочения от него телефон до 20.01.2020 г.

5. Всяко лице, което е спечелило посочена по-горе награда, трябва да посочи удобен за него адрес за получаване на наградата си. Наградите се предоставят в рамките на периода 20.01.2020 г. – 30.01.2020 г. Получаването на награда става чрез изпращането й по куриер, за сметка на организатора. Награди се доставят само в рамките на територията на Република България. Организаторът не носи отговорност при невъзможност за доставяне поради неточно посочен адрес.

6. На основание разпоредбите на ЗДДФЛ предметните печалби със стойност над 30 лв. представляват облагаем доход, който се облага с данък върху пазарната стойност на предметната печалба. В тази връзка всяко физическо лице, спечелило награда настойност над 30 лв. от участието си, е длъжно да декларира придобития облагаем доход с годишна данъчна декларация в сроковете по ЗДДФЛ. Организаторът ще предостави служебна бележка, удостоверяваща стойността на наградата на печелившите участници, спечелили награда от участието си на стойност над 30 лв. Организаторът подава информация до НАП за изплатените награди, представляващи облагаеми доходи на физическите лица. Организаторът не носи отговорност за недеклариран данък от физическото лице, спечелило наградата. Организаторът няма задължение да внесе/удържи данък от името физическото лице, спечелило наградата.

7. Организаторът е регистриран като администратор на лични данни съгласно ЗЗЛД Съгласно разпоредбите на законодателство на национално ниво и на Регламент ЕС 679/2016 (GDPR) Организаторът има задължението да управлява получените в рамките на играта лични данни безопасно и само за определените цели.

8. Всеки участник има право по всяко време да заяви отказ от по-нататъшно участие в играта чрез интернет, на адрес https://www.skincode.bg/.

9.  Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.


IV. ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

1. Организаторът не носи отговорност за осъществяване на контакт със спечелил участник при липсващи или попълнени некоректни данни в регистрационната бланка за участие или при посочен неточен адрес за доставка.

2. В случай че в хода на играта се установи деклариране от страна на участник наневерни данни относно обстоятелства, касаещи играта, Организаторът ще сигнализира компетентните органи за ангажиране на отговорността на участника.

3. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите от играта, Организаторът си запазва правото дадисквалифицира съответния участник.


V. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Предоставените доброволно от всеки участник лични данни ще бъдат обработвани от „Софарма Трейдинг“ АД (администратора), ЕИК 103267194, адрес: гр. София, ул. “Лъчезар Станчев“№ 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А, ет.12, телефон за контакт +359 2 8133 660, имейл адрес office@sopharmatrading.bg.

2. Личните данни, свързани с участие в играта (име, телефонен номер и адрес) ще бъдат обработвани с цел установяване на контакт с печелившите участници и предоставяне на обявената награда. Обработването на предоставените лични данни се осъществява на основание предоставено от участника изрично съгласие.

3. Предоставените от участниците лични данни ще бъдат обработвани единствено от служители и контрагенти на администратора, пряко ангажирани с провеждането на играта, и няма да бъдат предоставяни на други категории получатели. Организаторът подава информация до НАП за изплатените награди, представляващи облагаеми доходи на физическите лица. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица извън посочените в предходните две изречения, трети държави или международни организации. При обработването и съхраняването на личните данни ще бъдат взети всички необходими технически и организационни мерки за адекватно ниво на защита на данните.

4. Личните данни, свързани с участие в играта (име и телефонен номер) ще бъдат съхранявани за срок до 14 дни след датата на обявяване на печелившите участници, след което ще бъдат унищожени. Личните данни на участниците, спечелили предметна печалба със стойност над 30 лв., ще бъдат съхранявани за срок 10 години, считано от 01.07.2019 г., след което ще бъдат унищожени.

5. Всеки участник има право да изиска от администратора достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или право да направи възражение срещу обработването, както иправото на преносимост на данните.

6. Всеки участник има право на оттегляне на съгласието по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено. Всеки участник има право на жалба до надзорен орган. За Република България надзорен орган е Комисия за защита на личните данни.

7. Предоставянето на личните данни е изискване, необходимо за участие в играта. Участниците не са длъжни да предоставят личните си данни. Ако личните данни на участник не бъдат предоставени, той няма да може да вземе участие в играта.


VI. РАЗНИ

1. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите правила или с организираното раздаване на награди, се разрешават със споразумение и взаимни отстъпки между страните. При непостигане на съгласие спорът се отнася за разглеждане от компетентния съд в гр. София.

2. С участието си в играта участникът потвърждава приемането на настоящите правила за участие в играта, както и съгласието си за обработване на личните му данни за целите на организираната игра.

3. Организаторът си запазва правото да прекрати провеждането на играта във всеки един момент и да изменя и допълва настоящите правила, като промените влизат в сила незабавно след публикуването им интернет, на адрес https://www.skincode.bg/.